גמול השתלמות הנו תוספת לשכר על פי הסכם השכר הקיבוצי בדירוג העובדים הסוציאליים והוא בא לתגמל את העובדים הסוציאליים בגין הרחבה והעשרה של השכלתם המקצועית והניהולית בהשתלמויות שהן בתחום הרחב של העבודה הסוציאלית.
ניתן לצבור 9 יחידות גמול השתלמות המהוות 10.8% מהשכר המשולב.
כל 112 שעות מהוות יחידה אחת שערכה תוספת של 1.2% מן השכר המשולב.
בקשה לקבלת גמול השתלמות יש להגיש עבור לימודים אשר לא יפחתו מ – 112 שעות לימוד.
*כל יחידה לקבלת גמול השתלמות חייבת לכלול קורס אחד בן 56 שעות לימוד לפחות. הקורסים הנוספים לא יפחתו מ – 14 שעות לימוד כל אחד.
יוכרו לימודים אשר הסתיימו בחמש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה (המועד הקובע הוא תאריך קבלת החומר והחתמתו באיגוד) למעט תארים שעליהם לא חלה ההגבלה של חמש שנים.
יתרת שעות לימוד תחושב רק במידה והיא בת 14 שעות לפחות. היתרה נשמרת למשך 5 שנים מיום התחולה המצוינת בטופס, לאחר 5 שנים פג תוקפה.
יוכרו קורסים המופיעים באלפון הקורסים המאושרים על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך.
על העובד לוודא מול המוסד בו הוא עתיד ללמוד כי הקורס מוכר לגמול השתלמות ויש לו אישור של הוועדה לאישור קורסים לגמול השלמות של משרד החינוך.
עו"ס שקיבל תוספת שכר לגמול לימודי תעודה, ובגין לימודי תואר שני הופסק התשלום, יהיה זכאי לקבל עבור לימודים אלו גמול השתלמות (בהתאם להסכם הקיבוצי) גם אם חלפו יותר מחמש שנים מיום סיום הלימודים.
לא ניתן לפצל תעודה ו/או קורס ל – 2 גמולים.

קריטריונים לקבלת גמול השתלמות

קורסים שנלמדו במרכזים מוכרים לגמול:

יוכרו קורסים שנלמדו במרכז מוכר לגמול השתלמות על ידי משרד החינוך. יש לבדוק מול המרכז בו נלמד הקורס באם הקורס יוכר לגמול השתלמות ויקבל מספר אישור.

קישור לבדיקת קורס אם אושר על ידי משרד החינוך - יש לרשום רק את מספר הקורס.

 

השתלמויות המהוות תנאי לקבלה לתפקיד או לעבודה:

יוכרו השתלמויות שנלמדו במסגרת לימודי הכשרה ו/או הסבה מקצועית, המהווים תנאי לקבלת תפקיד או תנאי קבלה לעבודה באופן שיקוזזו 200 שעות מהמספר הכללי של שעות הלימוד המצוינות בגיליון הציונים (כגון פקידי סעד, ראשי צוותים, קצינים מבחן).

 

לימודי מכינה:

יוכרו קורסי מכינה ובלבד שלימודים אלו לא היוו תנאי קבלה ללימודי התואר ולא הוכרו כחלק מלימודי התואר. יש להמציא האישורים המתאימים מהמוסד האקדמי (לאחר 5 שנים פג תוקף).

 

לימודים במוסדות להשכלה גבוהה:

 • ניתן לאשר קורסים עודפים, עם ציון סופי בעלי זיקה לתפקיד, אשר לא נכללו במסגרת התואר (לימודים שלא נכללים לתואר).

 • לימודי האנגלית לקראת התואר, בכל הרמות, אינם מוכרים מאחר והם מהווים תנאי לקבלת התואר.

 • קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מאושרים מאחר והם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי התואר.

 • תעודת מוסמך/M.A. אינה מוכרת לגמול השתלמות מאחר והיא מזכה את העובד בגמול שכר.

 • לימודים לקראת תואר שהופסקו ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי, יוכרו לאחר 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. יש להגיש גיליון ציונים עדכני ליום הגשת הבקשה (בטופס האישור לגמול יצוין כי העובד לא זכאי לקבל הטבה נוספת בגין לימודים אלו).

 • יוכרו לימודי תעודה ובלבד שלא הוכרו לצורך הטבת שכר אחרת.

 

כפל תארים:

ניתן לאשר גמול השתלמות בגין כפל תארים, כפל תארים משמעותו:

2 תארי B.A

2 תארי M.A

יש לצרף גיליון ציונים של התואר האחרון שנלמד ותעודות סיום התארים.  

 

הכרה בלימודי הסבה לעבודה סוציאלית:

יש לצרף גיליון ציונים של ההסבה בלבד. 

 

השתלמויות בחו"ל:

 1. יוכרו השתלמויות שנערכו במסגרת לימודית אשר אושרו על ידי וועדת ההשתלמות או וועדה מקבילה.

 2. ההשתלמות היא בתחום המקצועי של התפקיד.

 3. משך ההשתלמות לפחות 14 ימים רצופים ו – 80 שעות לימוד לפחות.

 4. יש לצרף תעודה הכוללת תאריך התחלה וסיום ההשתלמות, נושאי הקורס ומספר שעות הלימוד הכולל פירוט יומי של שעות הלימוד.

תושב חוזר:

ניתן להחיל על תושבים חוזרים לימודים שהסתיימו במועד המוקדם מ - 5 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה ובתנאי שמגיש הבקשה הגיש בקשתו תוך 5 שנים מיום הגיעו ארצה ובנוסף יצרף תעודת תושב חוזר לבקשת גמול ההשתלמות.

 

לימודי שפה זרה:

יוכרו 100 שעות לימודי שפה זרה ובתנאי שההשתלמות מוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות במשרד החינוך.

 

לימודי מחשב:

יוכרו 100 שעות לימודי מחשב ובתנאי שהתקיימו במסגרת המוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות במשרד החינוך.

 

קורסים פנים מוסדיים:

ככלל, על פי נהלי הוועדה, קורסים הנערכים על ידי הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה לעובדיהם, פטורים מלהיות מוגשים לוועדה ובתנאי שנתקיימו התנאים הבאים:

א.      הממונים על ההדרכה מצהירים בכתב כי הקורסים מתקיימים בהתאם לנהלי הוועדה.

ב.      הלומדים בקורסים הם עובדי המשרד בלבד.

ג.      תעודות הסיום מונפקות וחתומות על ידי הממונים על ההדרכה בלבד.

  

נוהל הגשת הבקשה לגמול השתלמות:

 1. ניתן להגיש בקשה רק לאחר שנצברו 112 שעות לימוד לפחות, וקורס אחד בן 56 שעות לפחות.

 2. יש לצרף האישורים הבאים לטופס בקשת גמול ההשתלמות:

 • תעודות הכוללות תאריך התחלה וסיום הקורס, היקף שעות.

 • תלוש משכורת אחרון בהגשה ראשונה / בהגשה נוספת יש לצרף אישור ועדה קודמת

 • תארים שנלמדו במוסדות בחו"ל – אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.

 • תעודת שפה זרה – יש לצרף תרגום עברי שיאושר על יד אגף כח אדם.

 

 דמי הטיפול בבקשה לקבלת גמול השתלמות כמפורט להלן:

עבור קורסים:

 • עו"ס חבר באיגוד* -  50 ש"ח עבור כל הבקשה (אין להכפיל במספר הקורסים)

 • עו"ס שאינו חבר באיגוד– 300 ש"ח עבור כל הבקשה.

את התשלום יש לבצע בחיוב אשראי לדף התשלום לחץ/י כאן>

 *חבר איגוד על פי התקנון הוא עו"ס המשלם דמי חבר לאיגוד, חברות באיגוד ניתן לבדוק בטל' 03-6921450

**התשלום הנו עבור הטיפול בבקשה בלבד ואינו מבטיח את אישור הוועדה לקבלת הגמול המבוקש.

 

לטופס בקשה לגמול השתלמות לחץ/י כאן>

 

לתשומת לבך:

את טופס הבקשה והמסמכים יש לסרוק ולשלוח בקובץ PDF אחד למייל gmulos@histadrut.org.il

אין לשלוח בפקס או כתמונה.

 • שימו לב, את טופס הבקשה לגמול השתלמות יש למלא כנדרש.

 • בקשת גמול אשר תוגש שלא ע"פ הנדרש תוחזר בלא שטופלה.

 • יש לשמור על טפסי הבקשה וטופס החלטת הוועדה המאושרים על ידי וועדת הגמול – את טופס החלטת וועדה יש לצרף לבקשה נוספת על מנת לשמור על רצף זכאות.

 

תחולת הזכאות לגמול השתלמות:

מועד הזכאות לגמול השתלמות נקבע על פי תאריך סיום הקורס האחרון (המזכה ב – 112 שעות לימוד) או תאריך התחלת העבודה, האחרון מביניהם.

 

מעבר מדירוג העו"ס לדירוג המח"ר:

המרת גמול השתלמות של העובדים הסוציאליים לגמול השתלמות של הסתדרות המח"ר:

גמול ההשתלמות של העובדים הסוציאליים מורכב מ- 9 יחידות גמול.

כל יחידת גמול מאושרת מקנה תוספת של 1.2% לשכר וסה"כ ניתן לצבור 10.8% עבור 9 היחידות.

גמול המח"ר הינו שקלי ומזכה, כיום, בתוספת לשכר של 328.76 ש"ח לגמול א' ו – 328.78 ש"ח נוספים עבור גמול ב' (400 שעות לימוד גמול א' + 400 שעות לימוד עבור גמול ב').

 

קישור לחוזר משרד האוצר בדבר המרת גמול השתלמות לעובד בדרוג עו"ס לגמול השתלמות בדרוג המח"ר

פרטים נוספים בחוברת "דע את זכויותיך" באתר האיגוד.  קובץ קריטריונים לקבלת גמול השתלמות

 

לשאלות הנכם מוזמנים לפנות:

בנושא קליטה ומעקב טיפול, מרכזת וועדת גמול השתלמות שרית כהן,
בטל' 03-6921149,   gmulos@histadrut.org.il

מענה טלפוני א'-ה' 10:00-12:00, 14:00-15:00